• Geheimhouding

In het directe contact met de betrokkene(n) ga ik een vertrouwensrelatie aan. Daarom ben ik wettelijk verplicht tot geheimhouding van hetgeen mij uit hoofde van mijn beroep ter kennis komt. Onder deze verplichting valt ook mijn professionele oordeel over de betrokkene(en). Deze geheimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de behandeling bestaan. Tenzij er gegronde redenen bestaan om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer ik door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe word verplicht. De betrokken cliënt wordt hiervan door mij op de hoogte gesteld.

Pas na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt wordt aan derden schriftelijk gerapporteerd, telefonisch c.q. mondeling informatie verstrekt of overleg gevoerd.

  • Dossier

Na beëindiging van de professionele relatie bewaart de psycholoog het (digitale) cliëntdossier een jaar of zoveel langer als noodzakelijk is voor het doel waarvoor het dossier is aangelegd. Tenzij wettelijk anders is bepaald kan dit dossier na schriftelijk verzoek van de cliënt eerder worden vernietigd.